Otázky, odpovědi a naše řešení v oblasti pracovnělékařské péče


 • Jaká je činnost poskytovatele PLS?
 • Kdo provádí vstupní, preventivní a výstupní prohlídky? Může i registrující lékař?
 • Kdo může provádět hodnocení zdravotních rizik na základě prohlídek podle předešlého odstavce?
 • Co je součástí hygienické služby poskytované naší společností?
 • Je povinností zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařskou službu (PLS)?
 • Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?
 • Kdo provádí kategorizaci prací?
 • Kdo PLS hradí?
 • Je úhrada PLS daňově uznatelným nákladem?
 • Kdo provádí a kontroluje poskytování PLS?
 • Jaké jsou sankce za porušení zákonných povinností zaměstnavatele?
 • Jak často musí zaměstnavatel provádět školení první pomoci?
 • Jaké jsou povinnosti pro zaměstnance?
 • Jak často se zaměstnanec musí dostavovat k prohlídkám?
 • Je možné zaměstnanci nařídit, aby prohlídku absolvoval mimo pracovní dobu?


 • Jaká je činnost poskytovatele PLS?

  (Zákon č. 373/2011 Sb. § 53)
  (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby


  Kdo provádí vstupní, preventivní a výstupní prohlídky? Může i registrující lékař?

  Prohlídky provádí zdravotnické zařízení, případně lékař s kterým má zaměstnavatel uzavřený smluvní vztah k provádění prohlídek v rámci PLS. Vyjímkou jsou vstupní prohlídky u zaměstnanců zařazených do 1. kategorie, které může provádět registrující lékař na základě zákonem specifikované žádosti vydané zaměstnavatelem. Zaměstnanec se dostaví na prohlídku do zdravotního zařízení nebo k lékaři, kterého mu zaměstnavatel určí.


  Kdo může provádět hodnocení zdravotních rizik na základě dohledů na pracovištích?

  (Zákon č. 258/2000 Sb., § 83e)
  ((1) Provádět hodnocení zdravotních rizik podle tohoto zákona jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci…
  (2) Autorizaci uděluje na žádost fyzické osoby autorizující osoba (§ 83a odst. 2) na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti…
  (4) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, popřípadě osvědčením o úspěšném ukončení kursu v hodnocení zdravotních rizik absolvovaném v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci pověřené Ministerstvem zdravotnictví, pokud se ho fyzická osoba za účelem získání odborných znalostí zúčastnila, a nejméně pětiletou praxí na úseku ochrany zdraví a životních podmínek.


  Co je součástí hygienické služby poskytované naší společností?

  • Prohlídky objektu – kontroly jednotlivých pracovišť, kontroly zázemí
  • Orientační měření fyzikálních veličin – intenzity osvětlení, hladiny hluku, relativní vlhkosti, teploty
  • Odběr stěrů z prostředí – klimatizace, sociálních zařízení, kuchyňských koutů a ostatních míst při výskytu plísní
  • Vypracování metodik, traumatologických plánů a kontrolu lékárniček


  Je povinností zaměstnavatele zajišťovat PLS?

  (Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
  Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Další normy: (Vyhláška MZV č. 145/1988 Sb., O Úmluvě o závodních zdravotních službách, v platném znění , Směrnice MZ č. 49/1967, O posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění…..)

  PLS zajišťujeme v plném rozsahu zákona odborným lékařem s atestací v oboru pracovního lékařství, případně smluvními praktickými lékaři.


  Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

  • Zaměstnavatel musí ve stanoveném časovém intervalu provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem
  (§ 37 a 38 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška MZ č.432/2003 Sb.)

  • Zaměstnavatel nesmí nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
  (Zákon č. 262/2006, § 103., odst. a, vyhláška MZ č.432/2003 Sb. § 2., odst.1.)

  • Zaměstnavatel musí sdělit zaměstnancům, které zařízení PLS jim poskytuje pracovnělékařskou službu a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
  (Zákon č. 262/2006, , § 103., odst. d)

  V rámci vedení evidence jednotlivých prohlídek budeme aktivně vyzývat Vaše zaměstnance, kam a kdy se na prohlídku mají dostavit. Tyto prohlídky budou sjednány přímo na Vašem pracovišti, případně co nejblíže pracoviště Vašich zaměstnanců


  Kdo provádí kategorizaci prací?

  (Zákon č. 258/2000 Sb., § 30.-42., vyhláška MZ č.432/2003 Sb.)
  Zaměstnavatel podává návrh orgánu veřejného zdraví dle místa pracoviště.

  (Zákon č. 258/2000 Sb., § 82., odst.c)
  Orgán veřejného zdraví návrh přijme, popř. žádá o vysvětlení.
  Viz. Odstavec 3.


  Kdo PLS hradí?

  (Zákon č. 258/2000 Sb., § 42)
  Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.


  Je úhrada PLS daňově uznatelným nákladem?

  Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Tyto náklady jsou výdajem daňově uznatelným.


  Kdo provádí a kontroluje poskytování PLS?

  (Zákon č.258/2000 Sb O ochraně veřejného zdraví…,§ 82., odst.2.)
  Orgánu veřejného zdraví náleží

  • pododst.o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči uloženou zvláštním právním předpisem
  (Zákon č. 20/1966 Sb.)

  • pododst.k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu
  (§ 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.)


  Jaké jsou sankce za porušení zákonných povinností zaměstnavatele?

  (Zákon č.258/2000 Sb O ochraně veřejného zdraví…,§ 92.) ukládání pokut

  (1) „Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě , právním předpisem krajského hygienika podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění výkonu závodní preventivní péče v rozsahu § 82 odst.3 písm.m) uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 mil.Kč.“

  (2) „Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle odst.1 k poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v odst.1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 3 mil.Kč.“


  Jak často musí zaměstnavatel provádět školení první pomoci?

  Zákon toto přesně nestanovuje, obecně se provádí 1 x ročně.

  V případě Vašeho zájmu zajistíme.
  Jaké jsou povinnosti pro zaměstnance?

  Zaměstnanci jsou povinni podrobit se lékařským preventivním prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy u lékaře nebo zdravotního zařízení, které určí zaměstnavatel. Zaměstnanci se musí podrobit prohlídce v plném stanoveném rozsahu a ve stanovené lhůtě.


  Jak často se zaměstnanec musí dostavovat k prohlídkám?

  (Zákon č. 258/2000 Sb., § 81., písm.e, odst. 1.)
  Zaměstnanec je povinen absolvovat vstupní prohlídku před datem nástupu do zaměstnání, a o její periodě rozhodne příslušná Krajská hygienická stanice, a to podle zařazení pracovníka do příslušné kategorie (podle odst.4.)


  Je možné zaměstnanci nařídit, aby prohlídku absolvoval mimo pracovní dobu?

  (Zákon č. 262/2006, , § 103., odst. 1.)
  Zaměstnavatel je povinen:
  d.) ……….umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
  e) nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem.