Ochrana zdraví při práci


 • Základní pojmy a definice
 • Vymezení PLS
 • Obsah PLS
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva zaměstnanců
 • PLS a legislativa


 • Základní pojmy a definice

  Pracovnělékařské služby ( dále jen PLS ) jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby
  Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví; stanovuje požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví, zabývá se podporou zdraví pracovníků, včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami.


  Vymezení PLS

  Rozsah PLS:
  PLS poskytuje odbornou poradenskou činnost zaměstnavatelům i pracovníkům v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, zjišťuje vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, které mají nebo mohou mít vliv na jeho zdraví a pracovní pohodu.

  Jejím obsahem jsou:

  • dohled nad zdravím pracovníků odpovídající míře zdravotních a bezpečnostních rizik, která se vyskytují v souvislosti s vykonávanou prací, lékařské preventivní prohlídky pracovníků.

  • dohled nad pracovními podmínkami pracovníků se vztahem k jejich zdraví, sledování pracovišť a prací, identifikace nebezpečí a faktorů, které rozhodují ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, hodnocení zdravotních rizik zátěží pracovníků faktory pracovního prostředí.

  • motivace, výcvik a výchova v ochraně a podpoře zdraví

  PLS je základní a specializovaná.
  Základní PLS je poskytována pracovníkům (zaměstnancům) zdravotnickými pracovníky v rozsahu, který je přiměřený potřebám zaměstnavatele.
  Specializovaná PLS je poskytována zdravotnickým zařízením, které vytvářejí odborné zázemí pro pracoviště poskytující základní PLS. Jedná se zejména o pomoc poradenskou, metodickou a další odbornou činnost související s poskytováním PLS, včetně odborných měření, expertíz a specializovaných vyšetření zahrnujících i diagnostiku a uznávání nemocí z povolání ve střediscích nemocí z povolání. Specializované zařízení PLS může poskytovat také základní PLS.
  Odborným garantem je lékař specializovaný v oboru pracovního lékařství a chorob z povolání.


  Obsah PLS

  Při poskytování PLS zdravotnická zařízení
  a) vykonávají odbornou poradenskou činnost pro zaměstnavatele, zaměstnance a zástupce zaměstnanců v ochraně zdraví zaměstnanců zejména

  • při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností

  • při výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví, správných pracovních návyků, a při rekvalifikaci osob nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci

  • navrhují opatření k nápravě; v případě zjištění závad, které mohou vést k poškození zdraví nebo porušování platných předpisů, mají ohlašovací povinnost vůči orgánům státního zdravotního dozoru

  b) vykonávají dohled nad vývojem různých faktorů pracovních podmínek

  • provádějí pravidelně, nejméně však jednou ročně, dohled nad vývojem pracovních podmínek, a dalších zařízení podniku a informují zaměstnavatele o zjištěných nedostatcích a navrhují opatření k nápravě

  • provádějí hodnocení zdravotních rizik při práci a na pracovišti

  c) připravují podklady pro zpracování návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií

  d) provádějí hodnocení zdravotního stavu; za tím účelem zejména

  • provádějí lékařské preventivní vstupní, periodické-pravidelné, mimořádné, výstupní prohlídky zaměstnanců jako součást posouzení zdravotní způsobilosti ke konkrétní práci

  • vystavují posudky o zdravotní způsobilosti k práci, a to i v případě přeřazení pracovníka na jinou práci v rámci podniku nebo po delší pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz

  • v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladné vyřazení pracovníka (zaměstnance) z práce, okamžitě informují o této skutečnosti zaměstnavatele

  • zjišťují vliv práce a pracovních podmínek na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců

  • odesílají pracovníka (zaměstnance) k dalším vyšetřením, zejména v případě podezření na nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání

  • navrhují a kontrolují vybavení lékárniček první pomoci

  • účastní se zpracování havarijních plánů

  • sledují, pokud to je účelné, pozdní vlivy pracovních podmínek na zdraví pracujících a provádějí následné prohlídky zaměstnanců

  • spolupracují s praktickými lékaři a lékaři specialisty

  • podílejí se na vyhodnocení výsledků preventivních prohlídek, údajů o nemocnosti a pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, zejména ve vztahu k pracovní zátěži

  • účastní se zpracování rozborů pracovní úrazovosti, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

  • informují zaměstnavatele, zaměstnance ev. zástupce zaměstnanců a orgánů státního zdravotního dozoru a dozoru v bezpečnosti práce o zobecněných závěrech, vyplývajících z preventivních prohlídek.

  Při poskytování PLS spolupracují zdravotnická zařízení s pracovníky orgánu ochrany veřejného zdraví a ostatními specialisty, zejména v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  Lékař nesmí být při rozhodování ve věcech ochrany zdraví neodborně usměrňován a je povinen odmítnout požadavky, které jsou v rozporu se správnými medicínskými postupy, mlčenlivostí nebo etikou zdravotnického pracovníka.


  Povinnosti zaměstnavatele

  Každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a každá právnická osoba (dále zaměstnavatel) je povinna zajistit a uhradit pro své zaměstnance PLS. Pokud není PLS provozována přímo zaměstnavatelem, musí být její zajištění doloženo písemnou smlouvou. Součástí smlouvy musí být věcný i časový rozsah PLS.

  Zaměstnavatel musí spolupracovat s poskytovatelem PLS v plnění jeho úkolů, zejména musí
  a) umožňovat pracovníkům smluvního poskytovatele PLS vstup na všechna pracoviště
  b) seznamovat určené poskytovatele PLS průběžně na jeho dožádání

  • s návrhy nových technologií, změnami technologických a pracovních postupů, s úpravami technologických zařízení a nástrojů a zavedením nových zařízení a nástrojů

  • s údaji, které se týkají povahy a složení používaných materiálů a výrobků

  • s výsledky provedených měření faktorů pracovního prostředí a hodnocení faktorů rozhodujících ze zdravotního hlediska o pracovních podmínkách

  • s výsledky měření a zjišťování fyzické, psychické a smyslové náročnosti práce

  • s kategorizací jednotlivých prací vykonávaných jeho zaměstnanci

  • uhradit náklady PLS; veřejné zdravotní pojištění náklady PLS až na vyjímky nehradí

  Zaměstnavatel může za smluvního poskytovatele PLS zvolit
  - pracovního lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovního lékařství a chorob z povolání, případně lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro dospělé


  Práva zaměstnanců

  PLS je vyloučena ze svobodné volby lékaře.

  Každý zaměstnanec má právo, pokud to pokládá za potřebné, vyžádat si individuálně od poskytovatele PLS konzultace, vyšetření a veškeré údaje o vyšetřeních, které se týkají jeho vlastního zdravotního stavu a expozice faktorům pracovních podmínek.


  PLS a legislativa

  Základní právní normy upravující oblast ochrany zdraví při práci:

  • Zákon. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – v platném znění

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména

  • Vyhláška MZV č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (Úmluva ILO č.161) - stanoví v 11 bodech základní rozsah PLS, povinný pro všechny zaměstnavatele

  • Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb. , kterou se mj. stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty atd.

  • Směrnice MZd č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění